بابیت و بهائیت در ترازوی نقد او خواهد آمد... در این وبلاگ، از معارف ناب محمدی، مهدویت، بررسی و نقد شیخیه، بابیت و بهائیت بخوانید و با بهائیان آشنا شوید. می کوشیم تا در فضایی آرام و علمی، غبار غفلت را روبیده و عطر هدایت را در اندیشه حق جویان بپاشیم. امیدواریم با مستندهای عقلی و نقلی راه هدایت را از ضلالت جدا کرده و در خدمت تحری کنندگان حقیقت باشیم. در این مسیر، خود را از یاری هیچ کس بی نیاز نمیدانیم... التماس دعا http://babahai.mihanblog.com 2018-08-20T20:30:04+01:00 text/html 2018-08-20T14:34:02+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تناقضات تعالیم بهائیت (۱. تحری حقیقت) http://babahai.mihanblog.com/post/959 <b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2">سران بهائیت همچون سایر مدعیانی که با پیروان سایر ادیان و مذاهب روبرو هستند، از تحری حقیقت و ترک تقلید سخن می‌گویند. این نوشتار نخست شعارهای آنان با موضوع حق‌پژوهی و تقلیدگریزی را گزارش می‌کند؛ سپس از تناقض‌هایی پرده بر می‌دارد که در گفتار و کردار و آموزه‌های سران این جریان هست:</font></b></p><p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2">1. شعارها<br>أ. نوری پیروانش را به تحقیق...</font></b></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa-1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></font></b></div></div></div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> </font><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> </font></b> text/html 2018-08-07T09:24:19+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تحلیل شعار بهائیت در موضوع دین و مقتضایات زمان http://babahai.mihanblog.com/post/958 <font size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">بهائیت برای نفی خاتمیت و اثبات حقانیت خود، از اقتضای زمان سخن می‌راند؛ در حالی‌که بهائیت پس از دو قرن، نتوانسته حتی یک درصد جمعیت جهان را به خود جذب کند و این عدم توفیق، به معنای آن است که بهائیت با همه تلاشی که در راستای همسوسازی آموزه‌هایش با اقتضای زمان به کار بسته، در دستیابی به هدفش ناکام بوده است.</font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">دیدگاه اسلام در این‌باره خلاف تعالیم بهائیت است، زیرا به باور<span style="color: #333399;"> ...</span></font></b></font></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="2"><b><a href="http://bahaiat.com/تحلیل-شعار-بهائیت-در-موضوع-دین-و-مقتضای/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></b></font></div></div></div><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b> </font> text/html 2018-06-17T12:15:56+01:00 babahai.mihanblog.com MAP نبوت علی محمد باب در کلام متناقض عبدالبهاء (مبین بهائیت) http://babahai.mihanblog.com/post/957 <b><font face="Mihan-Iransans" size="3"></font></b><font face="Mihan-Iransans">بیان عباس افندی (معروف به عبدالبهاء، دومین سرکرده بهائیت) درباره نبوت علی‌محمّد شیرازی (معروف به باب، سرکرده جریان بابیت) دوگانه و متناقض است:</font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> ۱. او در برابر بابی‌های ازلی، نبوت شیرازی را نفی کرده و می‌نویسد: <span style="color: #333399;">«عند التّحقیق معلوم شد که ...</span><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></div></div></div></font></div> text/html 2018-06-03T14:36:37+01:00 babahai.mihanblog.com MAP محبت و خوشرفتاری بهائیان یا نفاق و دورویی در تبلیغ بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/956 <div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>بهائیت یک جریان سیاسی مذهبی است که همه تلاش خود را به کار گرفته است تا خود را به عنوان یک دیانتی معرفی کند که در پی محبت و خوشرفتاری و خوشگفتاری است، از این‌رو تعالیم دوازده‌گانه‌ای دارد که در آن‌ها از صلح و محبت و وحدت و برابری سخن می‌گوید؛ لیکن بررسی گفتار و کردار سران این جریان حقیقت دیگری را آشکار می‌سازد.</b><b><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></div></div></div></b></font></div><br><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font> text/html 2018-03-08T08:39:16+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تحیر سران بهائیت درباره جایگاه علی محمد شیرازی (باب) http://babahai.mihanblog.com/post/955 <p style="margin: 0px 0px 1.875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(42, 42, 42); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="2"><b>یکی از مهمترین ابهاماتی که در تاریخ و باورهای بابیت و بهائیت وجود دارد، جایگاه علی محمد شیرازی معروف به باب است؛ به این معنا که حتی سران و مبلغان بهائیت نیز به درستی نمی دانند که شیرازی که چه ادعایی داشته است.</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 1.875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(42, 42, 42); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>عباس افندی دومین سرکرده بهائیت درباره ادعاهای علی محمد شیزای (باب) می‌نویسد: «آغاز گفتار نمود و مقام بابیّت اظهار و از کلمه بابیّت مراد او چنان بود که من واسطه فیوضات از شخص بزرگواری هستم که هنوز در...</b></font></p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b><p style="text-align: justify;"><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b></a></p><p></p><p></p><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D8%AD%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);">ادامه مطلب...</div></div></div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p></b></font></a><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>آدرس تلگرام:</b></font></p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net"><b>https://telegram.me/bahaiat_net</b></a></font></p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" style=""><b>https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</b></a></font></p> text/html 2018-02-01T20:51:18+01:00 babahai.mihanblog.com MAP علت مظلوم‌نمایی بهائیان و جنجال حقوق بشری بهائیت علیه حکومت ایران http://babahai.mihanblog.com/post/954 <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span style="color: rgb(42, 42, 42);">هیاهو و جنجال آفرینی یکی از سیاست‌های تبلیغی بهائیت است؛ یعنی بهائیان می‌بایست به گونه‌‌ای رفتار کنند که جامعه نسبت به آنان حساس شوند؛ مثلاً با نقض قوانین، اسباب برخورد با خود را فراهم می‌کنند؛ یعنی دست به جرم‌هایی می‌زنند که سبب برخورد با آنان می‌شود؛ برای نمونه در آشوب‌ها و فتنه علیه حکومت، نقش آفرینی می‌کنند؛ وقتی دستگیر و زندانی شدند، مظلوم‌نمایی کرده و دست به هیاهو و جنجال‌آفرینی می‌زنند، آنگونه که دیگران بگویند: «چرا</span><span style="color: rgb(42, 42, 42);">&nbsp;</span>&nbsp;...</b></font></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font></b><p style="text-align: justify;"><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font></b></a></p><p></p><p></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>ادامه مطلب...</b></font></a></div></div></div><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><p style="text-align: justify;"></p></b></font></a><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">آدرس تلگرام:</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" style="">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p> text/html 2018-01-01T19:01:00+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تناقض گفتاری و کرداری بهائیت در تجویز یا تحریم ازدواج با محارم http://babahai.mihanblog.com/post/953 <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در بحث نکاح، علی محمد شیرازی به جواز ازدواج خواهر و برادر اشاره می‌کند: «و لقد اذن الله بین الاخ و اخته بحکم الله ما یشاء فیه رحمة و ذکری من عند الله لعلکم تشکرون».(1) پس از وی حسین‌علی نوری نیز در بیان احکام نکاح، تنها ازدواج با زن پدر را حرام می‌داند: «قد حرّمت علیکم ازواج آبائکم».(2)</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیگر سران بهائیت درباره ازدواج با سایر محارم سكوت كرده‌اند. عباس افندی (ملقب به عبدالبهاء دومین سرکرده بهائیت) (م 1340 ق) درباره ازدواج با محارم می‌نویسد: «چون امر بهایی قوّت گیرد مطمئن باشید که ازدواج به اقربا نیز نادر الوقوع گردد».(3)</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سران بهائیت پس از رویارویی با سئوال‌هایی که از محارم و محرمات ازدواج&nbsp;...</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p style="text-align: justify;"><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p></p></a></p><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه مطلب...</font></div></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p style="text-align: justify;"></p></a><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آدرس تلگرام:</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p style="text-align: justify;"><font style="" size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" style="">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p> text/html 2017-12-04T12:29:19+01:00 babahai.mihanblog.com MAP مبشر بهائیت، موعود یا ناسخ اسلام؟ http://babahai.mihanblog.com/post/952 <font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"></font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">بهائیت علی محمد شیرازی (باب) را مبشر بهائیت می داند، لیكن در این مقاله به این نكته می پردازیم كه او در صورت صحت مبشر بودنش، مهدی موعود است یا ناسخ شریعت اسلام؟<br> معرفی پیامبر پیشین در کنار معجزه و قرائن و شواهد دال بر نبوت، از راه‌های شناخت انبیاء الهی است که هر مدعی نبوتی می‌تواند از این راه‌ها برای معرفی خود و اثبات ادعایش بهره ...</font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"></font></b></font><div> <div style="widows: 1;"> <div style="background-color: #ccffff;"> <div style="text-align: left;"> <div> <div style="text-align: left;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://bahaiat.net/%d9%85%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%8a%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%9f/" target="" title="ادامه مطلب...">ادامه مطلب...</a></font></b></font></div> </div> </div> </div> </div> </div><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">آدرس تلگرام:</span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font> text/html 2017-11-23T14:29:12+01:00 babahai.mihanblog.com MAP پیشینه شناسی و نقد گرایش های باطنی بابیت و بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/951 <font size="2"> <b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2">مقاله «پیشینه شناسی و نقد گرایش های باطنی بابیت و بهائیت» به قلم محمد علی پرهیزگار در شماره ۴۳ فصلنامه علمی – پژوهشی مشرق موعود (پاییز ۱۳۹۶) منتشر شد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2">چکیده:</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span class="brief">سران بابیت و بهائیت برای اثبات حقانیت خود، دست به دامان سیر تكامل بشر شده و مدعی دین جدیدی هستند كه نیازهای تازه بشرِ تكامل یافته را پاسخ می گوید. آنان ...</span><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><i> <br></i></span></span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><div> <div style="widows: 1;"> <div style="background-color: #ccffff;"> <div style="text-align: left;"> <div> <div style="text-align: left;"><a href="http://bahaiat.com/%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%8a/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">ادامه مطلب...</font></b></font></a></div> </div> </div> </div> </div> </div><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">آدرس تلگرام:</span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span></font></b></font></p><font size="2"> </font> text/html 2017-11-20T13:25:21+01:00 babahai.mihanblog.com MAP اعتراف سران بابیت و بهائیت به خاتمیت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام http://babahai.mihanblog.com/post/950 <font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">حضرت محمّد(صلی الله علیه و آله و سلم) در كتب سران و مبلغان بابیت و بهائیت با لقب «خاتم» یا «خاتم الانبیاء» خوانده می‌شود و آنان در موارد فراوانی به خاتمیت آن حضرت اعتراف كرده‌اند كه از جمله می‌توان به گزارش‌های زیر اشاره كرد:<br> یک. حسین علی نوری درباره خاتمیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌نویسد: «یومی از ایام در ارض طا که مقرّ سلطنت ایرانست مشی می‌نمودیم؛ بغتة از کلّ جهات حنین مرتفع بعد از توجّه ناله منابری که در مدن و دیار آن اقلیم است، اصغا شد و به این کلمات ذاکر الهی خاتم رسل و سید کل رسول اللّه روح ما سویه فداه ما را از برای ذکر و ثنای تو ترتیب&nbsp;<span style="font-size: small;"> ...<span style="font-size: x-small;"><i>&nbsp;</i></span></span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><div> <div style="widows: 1;"> <div style="background-color: #ccffff;"> <div style="text-align: left;"> <div> <div style="text-align: left;"><a href="http://bahaiat.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%aa-%d8%ad%d8%b6/" target="" title="ادامه مطلب..."><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">ادامه مطلب...</font></b></font></a></div> </div> </div> </div> </div> </div><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">آدرس تلگرام:</span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span></font></b></font></p> text/html 2017-11-14T16:48:26+01:00 babahai.mihanblog.com MAP حسین علی نوری (بهاء الله)، پیامبر یا خدای بهائیت؟ http://babahai.mihanblog.com/post/949 <p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">علی‌محمّد شیرازی و حسین علی نوری در موارد بسیاری به خاتمیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و شریعت اسلام اعتراف کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن‌ها را گزارش می‌کنیم:<br> - علی‌محمّد شیرازی در سال 1262ق (پیش از آشنایی و الگوگیری جدی از جریان‌های پیشین) درباره نسخ نشدن اسلام و ماندگاری احکام این شریعت الهی و پاسداری چهارده نفس مقدس از این شریعت می‌نویسد: «نفس دین و اهل آن به قدرت الله ترقی نموده‌اند تا یوم ظهور حقیقت محمّدیه (صلی الله علیه و آله» که مقام دین و اهل آن به مقام فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر رسیده بوده فتبارک الله احسن الخالفین و از این جهت است نسخ شرایع و ملل لاجل آنکه تکلیفی که به یوم نطفه بوده هر گاه به یوم مضغه شود، محض ظلم است و بعد از آن که تکلیفی که به مقام خلق لحمیه تعلق گرفت به علت اینکه تبدیلی از برای او مقدر نشده، این شریعت مقدسه (اسلام) هم نسخ ...<span style="font-size: x-small;"><i>&nbsp;</i></span></span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><div> <div style="widows: 1;"> <div style="background-color: #ccffff;"> <div style="text-align: left;"> <div> <div style="text-align: left;"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a title="برای خواندن كلیك كنید..." href="http://bahaiat.com/%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d8%8c-%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%8a%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7/">ادامه مطلب...</a><br></font></b></div> </div> </div> </div> </div> </div><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;">آدرس تلگرام:</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><br></span></span></font></b></div><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b> text/html 2017-11-13T16:40:46+01:00 babahai.mihanblog.com MAP شخصیت دوگانه عبدالبهاء ، مبین بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/948 <b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">عباس افندی از جمله سران بهائیت است كه شخصیتی دوگانه دارد و در میان بهائیان به احكام باب و بهاء امر می كند و هنگامی كه از میان آنان می‌رود، خلاف دستورات و احكام باب و بهاء رفتار می‌كند.</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">او در موارد بسیاری، محرمات بهائیت ...</font></b></p><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><em></em></font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><div align="justify"><div style="widows: 1;"><div style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><div style="text-align: left;"><div align="justify"><div style="text-align: left;"><a href="http://bahaiat.com/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1/" target="" title="برای خواندن كلیك كنید...">ادامه مطلب...</a></div></div></div></div></div></div></font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">آدرس تلگرام:</font></b></p><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></b></p><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b> text/html 2017-11-12T15:21:50+01:00 babahai.mihanblog.com MAP مغالطه مدعیان دورغین مهدویت در مواجه با مخالفت علما http://babahai.mihanblog.com/post/947 <b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">برخی از مدعیان دروغین یا اصحاب و انصار آنان در پی مغالطه و عوام فریبی هستند؛ برای نمونه یكی از جریان‌های معاصر مدعی قائمیت و مهدویت با مقایسه خود با دعوت پیامبران الهی از جمله پیامبر خاتم(ص)، مخالفان خود را نیز همچون كفار قریش دانسته و چنین می‌گوید كه <em>همیشه دعوت‌های الهی با مخالفت روبرو شده است و مخالفت با ادعای قائمیت و مهدویت ما نیز همچون مخالفت با دعوت حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) ...<br></em></font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><div align="justify"><div style="widows: 1;"><div style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><div style="text-align: left;"><div align="justify"><div style="text-align: left;"><a href="http://bahaiat.com/%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%ba%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a8/" target="" title="برای خواندن كلیك كنید...">ادامه مطلب...</a></div></div></div></div></div></div></font></b><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">آدرس تلگرام:</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><div style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b> text/html 2017-10-24T17:01:01+01:00 babahai.mihanblog.com MAP توهین سران بهائیت به مردم امریكا و افریقا http://babahai.mihanblog.com/post/946 <b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">عباس افندی (عبدالبهاء) در ۱۵ دسامبر ۱۹۱۲ محرم ۱۳۳۱ق که تازه از آمریکا وارد انگلیس شده بود مردم اروپا را با این بیانات مورد تفقد! قرار داد: «اروپا خیلی غرق بحر مادیات است و اهالی مثل «گاوهایی که در علفزار سرگرم چریدنند» ابداً چشمشان جایی را نمی‌بیند. باز آمریکا یک چیزی دارد.» (۱)</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">همچنین در همان شهر راجع به پاریس چنین فرمایش فرمود: «این شهری که آنقدر مردم را خوش آمده من آن را مثل لاشه‌ای می‌بینم که کرم‌های زیادی در آن تولید شده، متصل...</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><div align="justify"><div style="widows: 1;"><div style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><div style="text-align: left;"><div align="justify"><div style="text-align: left;"><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d9%88%d9%87%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82/" target="" title="برای خواندن كلیك كنید">ادامه مطلب...</a></div></div></div></div></div></div></font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">آدرس تلگرام:</font></b></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><div style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b> text/html 2017-10-17T15:17:30+01:00 babahai.mihanblog.com MAP توهین سران بهائیت به ملل و ادیان جهان http://babahai.mihanblog.com/post/945 <b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">آثار بهائیان، پیروان ادیان به طور کلی مورد هتاکی قرار گرفته‌اند. بهاء در پایان کتاب ایقان نوع مردم جهان را پیرو «اهل بغی و طغیان» و ساقط در گرداب «کفر و فراموشی و انکار حق» می‌شمارد که خداوند هم آنان را فراموش کرده و به خود واگذارده. او افراد غیربهائی در جهان را حیوان شمرده و می‌گوید: «نفوسی که از امر بدیع بهائیت معرضند از رداء اسمیه و صفتیه محروم و کل از بهائم بین یدی الله محشور و مذکور»<br> «آنهایی که از ایمان به مظهر امر (بهاء) بی‌نصیبند سبب آن است که مصدر اعمال شنیعه هستند.»<br> عباس افندی در آهنگ بدیع می‌نویسد: «بهائیان باید ...</font></b></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><div align="justify"><div style="widows: 1;"><div style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><div style="text-align: left;"><div align="justify"><div style="text-align: left;"><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/" target="" title="برای خواندن كلیك كنید">ادامه مطلب...</a></div></div></div></div></div></div></font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight">آدرس تلگرام:</font></b></p><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></b></p><p style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></b></p><div style="text-align: justify;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></div><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font></b>