بابیت و بهائیت در ترازوی نقد او خواهد آمد... در این وبلاگ، از معارف ناب محمدی، مهدویت، بررسی و نقد شیخیه، بابیت و بهائیت بخوانید و با بهائیان آشنا شوید. می کوشیم تا در فضایی آرام و علمی، غبار غفلت را روبیده و عطر هدایت را در اندیشه حق جویان بپاشیم. امیدواریم با مستندهای عقلی و نقلی راه هدایت را از ضلالت جدا کرده و در خدمت تحری کنندگان حقیقت باشیم. در این مسیر، خود را از یاری هیچ کس بی نیاز نمیدانیم... التماس دعا http://babahai.mihanblog.com 2020-07-08T04:13:42+01:00 text/html 2019-09-11T12:29:28+01:00 babahai.mihanblog.com MAP شعار «تعلیم و تربیت اجباری» و تناقضات آن در آیین بهائی http://babahai.mihanblog.com/post/996 <p style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">یکی دیگر از شعارهای دوازده‌گانه بهائیت، «تعلیم و تربیت عمومی و اجباری» است که پس از گزارش نمونه‌های گفتاری آن، از تناقضاتش با گفتار و کردار سران این جریان پرده برداشته می‌شود:</font></p><p><font size="2" face="Mihan-IransansLight">1. شعارها</font></p><p style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">الف. عباس افندی درباره تعلیم و تربیت عمومی می‌گوید: «<span style="color:#800000">تربیت عموم لازم است و وحدت اصول و قوانین تربیت نیز از الزم امور، تا جمیع بشر تربیت واحده گردند. یعنی تعلیم و تربیت در جمیع مدارس عالم، باید یکسان باشد. اصول و آداب، یک اصول و آداب گردد تا این سبب شود که وحدت عالم بشر از صغر سنّ در قلوب جای گیرد</span>».(1)</font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><a href="https://bahaiat.net/?p=8341" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></font></a></div></div></div><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" target="_blank" rel="noopener">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلگرام:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-09-03T11:31:25+01:00 babahai.mihanblog.com MAP دویست سال خشونت، خیانت، خرافه فرقه ای http://babahai.mihanblog.com/post/995 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همایش بین المللی 200 سال خشونت، خیانت و خرافه فرقه ای به همت دانشگاه شیراز کلید خورده است، علاقه مندان برای ارسال مقالات خود می توانند به ادامه مطلب مراجعه کنند.<br></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://bahaiat.net/?p=8358" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a></font></div></div></div><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" target="_blank" rel="noopener">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلگرام:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><h1 class="entry-title"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></h1> text/html 2019-08-17T13:12:29+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تناقضات شعار «تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکلات اقتصادی» در بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/994 <font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تعدیل معیشت عمومی و رفع مشکلات اقتصادی یکی دیگر از شعارهای دوازده‌گانه بهائیت است که پس از گزارش نمونه‌های گفتاری آن، از تناقضاتش با گفتار و کردار سران این جریان پرده برداشته می‌شود:</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1. شعارها</font></h4><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عباس افندی درباره مساوات آورده است: «<span style="color: #800000;">سادساً <strong><span style="color: #ff0000;">مساوات بین بشر است</span></strong> و اخوّت تامّ. عدل چنین اقتضا می‌نماید که حقوق نوع انسانی جمیعاً محفوظ و مصون ماند و<strong><span style="color: #ff0000;"> حقوق عمومی یکسان باشد</span></strong> و این از لوازم ذاتیّه هیئت اجتماعیّه است.</span>»(1) او درباره رعایت اعتدال و کم شدن فاصله طبقاتی می‌گوید: «<span style="color: #800000;">بهتر آنست که اعتدال به میان آید و اعتدال اینست که قوانین و نظاماتی وضع شود که مانع ثروت مفرط بی‌لزوم بعضی نفوس شود و دافع احتیاج ضروریّه جمهور گردد.</span>»(2)</font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://bahaiat.net/?p=8292" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a></font></div></div></div><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" target="_blank" rel="noopener">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلگرام:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-08-04T16:33:28+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تشکیلات بهائیت عامل قانون شکنی بهائیان+سند http://babahai.mihanblog.com/post/993 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تشکیلات بهائیت در یکی از حربه‌های خود برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی پیروان خود را مجبور به انجام اعمال خلاف می‌کند تا حاکمیت مجبور به برخورد با آنها شود و از این رهگذر، فریاد مظلومیت و پایمال شدن حقشان را دنیا بر‌آورند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مظلوم‌نمایی ابزاری است که بهائیان به وسیله آن ضمن نقض قوانین کشور گوش فلک را با هوچی‌گری و استفاده از نمایندگانشان در نهاد‌هایی مثل سازمان ملل کر می‌کنند. در این زمینه آنها با کار‌هایی مانند تعطیلی کسب و کارشان در ایامی بخصوص، ضمن انجام حرکات خلاف قانون به ایجاد هرج و مرج می‌پردازند و به محض برخورد با تخلفات ...</font></p></div><div align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><a href="https://bahaiat.com/?p=7942" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></b></font></a></div></div></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span></b></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></b></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:</span><br><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"></span></b></font></div><p align="justify"> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></b></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></b></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b> </b> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-06-02T14:20:56+01:00 babahai.mihanblog.com MAP کیستی «ابن الانسان» از نگاه سران بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/992 <font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><div align="justify"><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهائیت یکی از متنبیان و مدعیان دروغین مهدویت و ظهور است که با کاربست شیوه‌های گوناگون باطنی‌گری و تأویل‌گرایی، ادعاهای بسیاری درباره منجی موعود دارد(۱) که غالباً مبتنی بر بشارت ادیان است؛(۲) مانند بحث کیستی «ابن الانسان» که در این بخش به گزارش دیدگاه سران این جریان می‌پردازیم:</font></p> <h4 style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">أ. حسن علی نوری</font></h4> <font size="2" face="Mihan-Iransans">حسین علی نوری در بیان بخشی با عنوان «علائم ظهور بعد» به گزارشی از «انجیل متی» پرداخته و درباره موعود مسیحیان می‌نویسد:<br> «در سفر اوّل که منسوب...</font></div><div align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://bahaiat.com/%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a></b></font></div></div></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span></b></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></b></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:</span><br><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"></span></b></font></div><p align="justify"> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></b></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></b></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b> </b> </font> text/html 2019-05-02T15:22:59+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تحلیلهایی در بررسی حقیقت ابن الانسان موعود http://babahai.mihanblog.com/post/991 <p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #000000;">در هر یک از ادیان الهی و جریان های انحرافی، کسانی بوده اند که در پی تطبیق شخصیت ابن الانسان با موعود خود بودند. در این مقاله تحلیل‌هایی وجود دارد که در این بخش بیان می‌شود:</span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #000000;">أ. کاربست «پسر انسان» در برابر «پسر خدا»</span></font></h4><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: #000000;">برخی کنیه «پسر انسان» را کنار کنیه «پسر خدا» آورده و در پی اثبات این امر برآمده‌اند که عیسی(علیه السلام) پسر انسان است، نه پسر خدا.(۱) بعضی نیز با اشاره به این که عیسی(علیه السلام) خود را پسر انسان معرفی کرده، نه پسر خدایی که مسیحیان بدان معتقدند، بر این نکته تأکید دارند که مراد از پسر انسان، حضرت عیسی(علیه السلام) است؛ آنگونه که او درباره خودش می‌گوید: «پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه آمده تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.»(۲)</span></font></p><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a></font></b></font></div></div><p align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span></font></b></font> <font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></b></font></p><div align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:</span><br><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"></span></font></b></font></div><p align="justify"> <font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></b></font></p><div align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></b></font></div><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font> text/html 2019-04-20T15:43:17+01:00 babahai.mihanblog.com MAP دلایل نفی مهدویت و قائمیت علی محمد شیرازی (باب) http://babahai.mihanblog.com/post/990 <font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">در این مقاله کوتاه، به دلایل عدم مهدویت و قائمیت علی محمد شیرازی (باب) پرداخته می‌شود تا روشن گردد که او نمی‌تواند امام دوازدهم شیعیان اثنی عشری باشد:</font></b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">1. مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه) فرزند نهم امام حسین (علیه السلام) که نام پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری (علیه السلام) است، نه علی محمّد شیرازی که نام پدرش میرزا رضا است.</font></b></font></p><p align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">2. علی محمد شیرازی هیچگاه و در هیچ یک از کتب و آثارش ادعای مهدویت نداشته است؛ بالعکس او پیوسته خود را باب و فرستاده مهدی موعود معرفی می‌کند: «<span style="color: #ff0000;">اللهُ قَد قَدَّرَ أن یخرُجَ ذلِکَ الکِتابَ فی تَفسیرِ أحسَنِ القَصَصِ مِن عِندِ مُحَمَّدِ ابنِ الحَسَنِ</span> ابنِ ‏عَلی ابنِ مُحَمَّدِ ابنِ عَلی ابنِ مُوسَی ابنِ جَعفَرِ ابنِ مُحَمَّد ابنِ عَلی ابنِ الحُسَینِ ابنِ عَلی بنِ أبی طالِبٍ ‏<span style="color: #ff0000;">عَلی عَبدِهِ لِیکُونَ حُجَّةَ اللهِ مِن عِندِ الذِّکرِ</span> عَلَی العالَمینَ بَلیغاً».(1)<br><span style="color: #333399;">مراد از محمّد بن الحسن</span>...<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"></span></font></b></font></p><div align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://bahaiat.net/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a></font></b></font></div></div></div><p align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span></font></b></font> <font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></b></font></p><div align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:</span><br><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"></span></font></b></font></div><p align="justify"> <font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></b></font></p><div align="justify"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></b></font></div><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font> text/html 2019-03-13T14:46:38+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تناقضات شعار تطابق دین با علم و عقل در بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/989 <font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مطابقت دین با علم و عقل از شعارهای بهائیت است که این نوشتار نخست به تبیین آن می‌پردازد، سپس تناقضات آن با گفتار و کردار سران این جریان را گزارش می‌کند:</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">۱. شعارها</font></h4><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">الف. عباس افندی درباره تطابق دین با علم و عقل می‌گوید: «اگر مسائل دینیّه مخالف عقل و علم باشد، وهم است.»(۱) اشراق خاوری در گزارشی از او می‌نویسد: «امتیاز انسان از حیوان به عقل و علم است، پس اگر عقاید دینیّه منافی علم و عقل باشد، البتّه جهل است.»(۲) ...</font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d9%82%d9%84/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></font></a></div></div></div><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" target="_blank" rel="noopener">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلگرام:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-02-28T12:22:01+01:00 babahai.mihanblog.com MAP اندیشه‌های تناسخی سران بابیت و بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/988 <font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تناسخ اصطلاحی کلامی، فلسفی و عرفانی به معنای انتقال روح از جسمی به جسم دیگر پس از مرگ و بازگشت دوباره آن به دنیا است. تنها وجه اشتراک میان معتقدان به تناسخ، عقیده به انتقال روح از جسمی به جسم دیگر است، اما درباره علت و نوع و سرانجامِ تناسخ عقیدۀ واحدی وجود ندارد.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به ظاهر، ریشه اعتقاد به تناسخ شبه قاره هند است و از آنجا به سایر فرهنگ‌ها نیز سرایت کرده است. این باور با آموزه‌های ادیان آسمانی سازش ندارد و دلایل فراوانی بر نادرستی آن ارائه شده است.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این قسمت به گونه‌ای از معاد‌شناسی بابیت و بهائیت اشاره می‌كنیم كه رنگ و بوی تناسخ دارد.</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">۱. بابیت</font></h4><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">علی‌محمّد شیرازی (باب) خود را همان آدم بدیع فطرت خوانده و می‌نویسد: «از برای خدا عوالم و اوادم ما لا نهایة بوده و غیر از خدا كسی محصی آن‌ها نبوده و نیست و در هیچ عالم مظهر مشیت نبوده الا نقطه بیان … <span style="color: #800000;">و <span style="color: #ff0000;">بعینه</span> نقطه بیان (علی‌محمّد) همان آدم</span> ...</font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2"><a href="https://bahaiat.com/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%8a%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%8a-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></font></a></font></div></div></div><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" target="_blank" rel="noopener">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلگرام:<br></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-02-06T12:51:49+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تناقضات تعالیم آیین بهائی (دین باید سبب الفت و محبت باشد) http://babahai.mihanblog.com/post/987 <font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">الفت‌آمیز بودن دین، یکی از شعارهای بهائیت است. این نوشتار نخست نمونه‌هایی از این شعارها را گزارش می‌کند؛ سپس از تناقض‌هایی پرده بر می‌دارد که در گفتار و کردار و آموزه‌های سران این جریان وجود دارد:</font></p><h4 style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1. شعارها</font></h4><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">الف. عباس افندی درباره آثار دین می‌گوید: «دین باید سبب الفت و محبّت باشد؛ اگر دین سبب عداوت شود، نتیجه ندارد، بی‌دینی بهتر است، زیرا سبب عداوت و بغضاء بین بشر است و هر چه سبب عداوت است، مبغوض خداوند است و آنچه سبب الفت و محبّت است، مقبول و ممدوح؛ اگر دین سبب قتال و درندگی شود، آن دین نیست، بی‌دینی بهتر ...</font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa-%db%b2-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a></font></div></div></div><p style="text-align: justify;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br> <a href="https://eitaa.com/bahaiat" target="_blank" rel="noopener">https://eitaa.com/bahaiat</a></p> <p style="text-align: justify;">تلگرام:<br> <a href="https://telegram.me/bahaiat_net" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/bahaiat_net</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" target="_blank" rel="noopener">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></p> <p style="text-align: justify;">مقالات مرتبط<br> ۱. <a href="http://bahaiat.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1/">تناقضات تعالیم بهائیت (وحدت عالم انسانی)<br> </a><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA/">۲. تناقضات تعالیم بهائیت (تحری حقیقت)</a><a href="http://bahaiat.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88-%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1/"><br> ۳. دعوت به تحقیق و نفی تقلید در سیره پیامبران الهی<br> </a><a href="http://bahaiat.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82-%d9%88/">۴. دعوت اسلام به دین‌داری بر پایه تحقیق و نفی تقلید<br> </a>۵. <a href="http://bahaiat.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/">دعوت به تعقل در اسلام<br> </a><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%ad%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87%d9%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%82%d9%84/">۶. تقلید وحی بر پایه عقل<br> </a><a href="http://bahaiat.com/%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%b3%d9%83-%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b0%d8%b4/">۷. چرایی و چگونگی تسمک پیامبران به سیره گذشتگان</a></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font> text/html 2019-01-29T12:25:50+01:00 babahai.mihanblog.com MAP جایگاه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب در شورش و قتل عثمان http://babahai.mihanblog.com/post/986 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امیرمؤمنان(ع) پیش از شورش بر عثمان، در پی میانجی‌گری و مصالحه میان دو طرف دعوا بود؛ لیكن پس از پیمان‌شكنی‌های متعدد عثمان، او را به خود واگذار كرد و از دخالت در این فتنه خودداری كرد:</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><h3 style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">۱. میانجی‌گری</font></h3><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">امیرمؤمنان(ع) پیش از شورش بر عثمان، به اصلاح میان عثمان و مخالفان پرداخت. آن حضرت مردم را به آرامش و عثمان را به اصلاح امور نصیحت ‌فرمود، از این‌رو مخالفان نخست دست از شورش برداشتند؛ لیكن با خلف وعده‌های عثمان، سوی او برگشتند(ابن اعثم كوفی، همان: ۲/۴۱۰-۴۱۲) و قصد جان او را كردند، در این هنگام عثمان نزد حضرت علی(ع) فرستاد و از ایشان خواست كه دوباره میان او و مخالفان وساطت كند. آن حضرت نخست بد عهدی‌های او را یادآوری كرد؛ سپس با تعهد جدید عثمان، پذیرفت كه با مخالفان، به ویژه اهل مصر سخن بگوید، از این‌رو آنان را به بازگشت راضی كرد و از عثمان خواست كه با آنان گفتگو كند. عثمان به مخالفان وعده‌هایی داد و آنان را آرام كرد؛ لیكن مروان بن حكم نظر او را برگرداند و خشم مردم را برانگیخت. امیرمؤمنان(ع) از شنیدن این رویداد و خودكامگی‌های عثمان به شدت ناراحت شد و از وی روی‌گرداند و با ورود بر او فرمود: «من نیز دیگر برای توبیخ تو باز ...</font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://bahaiat.net/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a></font></div></div></div><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span> <span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:</span></font></div><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-01-28T12:56:20+01:00 babahai.mihanblog.com MAP علت برجسته شدن قتل عثمان و انتساب آن به امیر مؤمنان علی(ع) http://babahai.mihanblog.com/post/985 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">چرایی برجسته شدن قتل عثمان نکته‌ای نیازمند بررسی است، زیرا شورش بر عثمان با همكاری مردم مدینه، كوفه، بصره و مصر آغاز شد و صحابه پیامبر خاتم(ص) و كسانی همچون عایشه نیز در این‌باره دو دسته شدند؛ گروهی در رأس شورش قرار گرفتند و جمعی سكوت اختیار كردند كه اگر می‌خواستند، توان خاموش کردن آتش شورش را داشتند؛ ولی چنین نكردند؛ بر این اساس شورش بر عثمان یك كار همگانی بود که كسی در برابر آن نایستاد؛ حتی كارگزاران عثمان نیز با حمایت نكردن از او، با معترضان همراهی كردند و همان‌گونه كه گذشت، هنگام دستگیری قاتلان نیز بیش از ده هزار تن از مردم جلو آمده و خود را قاتل عثمان معرفی کردند؛ لیكن سئوال اینجاست كه چرا با وجود این اتحاد، كشته شدن عثمان به این اندازه ...</font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><a href="http://bahaiat.net/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></font></a></div></div></div><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span> <span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:</span></font></div><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-01-24T13:43:29+01:00 babahai.mihanblog.com MAP جایگاه همزبانی و تفاهم فرهنگی در ادعای نبوت باب و بهاء http://babahai.mihanblog.com/post/984 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در مسایل جهان شناسی و اعتقادی ظن و گمان اعتبار ندارد و تا مطلبی، برهانی نباشد، نباید آن را پذیرفت و تبعیت نیز فقط از انبیا رواست. اگر تقلید است، تقلید وحی است، و اگر تحقیق است، تحقیق عقل است: ﴿لمن كان له قلب أو ألقی السَّمع وهو شهیدٌ﴾.(۱) در این آیه تنها تقلید وحی به رسمیت شناخته شده است. انسان یا اهل تعقّل است، و یا اهل تعبّد. عقل هم انسان ...</font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a data-mce-href="https://bahaiat.com/%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%ad%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87%d9%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%82%d9%84/" href="https://bahaiat.com/%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%ad%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87%d9%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d8%b9%d9%82%d9%84/" title="برای خواندن کلیک کنید" target="_blank"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a><br data-mce-bogus="1"></font></div></div></div><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span> <span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:</span></font></div><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-01-23T14:57:48+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تناقض ادعای نبوت بهاء الله با همزبانی و تفاهم فرهنگی در سیره انبیاء http://babahai.mihanblog.com/post/983 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یکی از سیره مشترک انبیاء الهی (یعنی آنچه در میان هم پیامبران دیده می‌شود)، همزبانی و تفاهم فرهنگی با مردم است. هر پیامبری در هر جا مبعوث شود، به زبان مردم همان سرزمین سخن می‌‏گوید، و خودش نیز یا از همان نژاد است و یا در بین آن نژاد ...<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"></span></font></p><div style="text-align: justify;" align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a data-mce-href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88/" href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88/" title="برای خواندن کلیک کنید" target="_blank"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a><br data-mce-bogus="1"></font></div></div></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:</span><br><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"></span></font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></div> text/html 2019-01-21T15:28:27+01:00 babahai.mihanblog.com MAP نقص قانون و کمبود احکام دینی در بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/982 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">بهائیت از جریان‌های مدعی عصر حاضر است که ادعاهای بسیاری دارد؛ ولی در مقام عمل فقیر است. به عبارت دیگر، بهائیت فقیری است که با ادعاهای بسیار و جنجال و هیاهو به دنبال پنهان کردن فقر ذاتی خود است.</span></font></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">برای روشن شدن حقیقت، مطلب را در قالب چند مثال مطرح می‌کنیم تا موضوع به سادگی روشن شود.</span></font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><span style="color: #993300;" data-mce-style="color: #993300;">هنگامی‌که سخن از اصول و تعالیم دین می‌شود، بهائیت از تعالیم دوازده‌گانه خود سخن می‌‌گوید؛ ولی مشکل اینجاست که این تعالیم، چند شعار کلی است که قابل تأویل و تفسیر است و وارد جزئیات نمی‌شود؛ مثلاً </span>...</span></font></p><div align="justify"><div style="widows: 1;" data-mce-style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: #ccffff;" data-mce-style="text-align: left; background-color: #ccffff;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a title="برای خواندن کلیک کنید." href="http://bahaiat.com/%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/" rel="nofollow" target="" data-mce-href="http://bahaiat.com/%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">ادامه مطلب...</span></a><br data-mce-bogus="1"></font></div></div></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></span></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://eitaa.com/bahaiat" data-mce-href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">تلگرام:<br></span></font> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net" data-mce-href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></span><br data-mce-bogus="1"></font></div>