بابیت و بهائیت در ترازوی نقد او خواهد آمد... در این وبلاگ، از معارف ناب محمدی، مهدویت، بررسی و نقد شیخیه، بابیت و بهائیت بخوانید و با بهائیان آشنا شوید. می کوشیم تا در فضایی آرام و علمی، غبار غفلت را روبیده و عطر هدایت را در اندیشه حق جویان بپاشیم. امیدواریم با مستندهای عقلی و نقلی راه هدایت را از ضلالت جدا کرده و در خدمت تحری کنندگان حقیقت باشیم. در این مسیر، خود را از یاری هیچ کس بی نیاز نمیدانیم... التماس دعا http://babahai.mihanblog.com 2018-10-20T13:28:12+01:00 text/html 2018-10-18T13:56:16+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تحلیل ادعای الوهیت سران بابیت و بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/968 <p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیرازی و نوری در موارد بسیاری با اعلان پایان دور نبوت، پیامبری خود را نفی کرده و از الوهیت و مظهریت و ربوبیت خود سخن رانده‌اند و دیگر سران و مبلغان بهائیت نیز این سخنان را تأیید کرده‌اند؛ از جمله الوهیت. <span style="color: #800000;">علی‌محمّد شیرازی درباره الوهیت خود و ظهور ربوبیتش می‌نویسد</span>: «چون که ظهور سر، ظهور الله، نه ظهور بشأن نبوت و ولایت، بل به ظهور ربوبیت از این جهت بود که ظاهر شد به ظهور اننی انا الله لا اله الا انا در حین ظهور اول&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: #800000;"></span>...<br data-mce-bogus="1"></font></p><div align="justify"><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font face="Mihan-Iransans" size="2">ادامه مطلب...</font></a></div></div></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلگرام:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br> </font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2018-10-16T15:49:21+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تتابع ادعاهای سران بابیت و بهائیت و پیشینه آن در جریان‌های اسماعیلیه http://babahai.mihanblog.com/post/967 <font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اعتلای امام به جایگاه نبوت و در پی آن نسخ شریعت گذشته از آموزه‌‌های اسماعیلیه بود که آثارش در جریان‌های بابیت و بهائیت نیز وجود دارد (با توجه به اینکه بهائیان علی محمد شیرازی معروف به باب را مهدی موعود می دانند) که در این نوشتار تبیین می شود:</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۱. جریان‌های اسماعیلیه</font></h4><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بر اساس امامت‌گرایی اسماعیلیه، در پی هر «وصی» یا «اساس» یا «صامت»، هفت امام می‌آمدند که «اتماء»(۱) خوانده می‌شدند. آنان از ظاهر و باطن معنای حقیقی<span style="color: #800000;"> </span>...<br data-mce-bogus="1"></font></p><div align="justify"><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.net/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b3%d8%ae-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%b1/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font face="Mihan-Iransans" size="2">ادامه مطلب...</font></a></div></div></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلگرام:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br> </font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2018-10-09T12:54:54+01:00 babahai.mihanblog.com MAP شیوه مدیریت و ارتباط‌گیری سران بابیت و بهائیت با پیروان و شباهت آن با عمل‌کرد ائمه اسماعیلیه http://babahai.mihanblog.com/post/966 <font face="Mihan-Iransans" size="2">شیوه ارتباط‌گیری سران بابیت و بهائیت با پیروانشان شباهت بسیاری با عمل‌کرد ائمه اسماعیلیه و نحوه کنترل سازمان سیاسی – مذهبی آنان دارد:</font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><h4 align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۱. جریان بابیت</font></h4><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیرازی با الواح بسیاری که برای پیروانش می‌فرستاد، جریان بابیت را رهبری ‌کرد. او در ابتدای ادعاهای خود، <span style="color: #800000;">با لوحی که برای ملاصادق خراسانی فرستاد،</span> ادعای بابیت خود را در شیراز علنی کرد.(۲) وی همچنین <span style="color: #800000;">در «لوح وصیت» </span>...<br data-mce-bogus="1"></font></p><div align="justify"><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="2"><a href="http://bahaiat.com/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font face="Mihan-Iransans">ادامه مطلب...</font></a></font></div></div></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلگرام:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br> </font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font> text/html 2018-09-30T12:25:58+01:00 babahai.mihanblog.com MAP پیشینه شناسی روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در تاریخ و آموزه‌های اسماعیلیه http://babahai.mihanblog.com/post/965 <font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در این نوشتار به معرفی مقاله‌ای پرداخته می‌شود که برگرفته از آثار حجت الاسلام دکتر محمد علی پرهیزگار (استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فرق و مذاهب) در موضوع «<a href="http://bahaiat.net/wp-content/uploads/2018/09/1.zip" data-mce-href="http://bahaiat.net/wp-content/uploads/2018/09/1.zip">تحلیل پیشینه شناسی روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در تاریخ و آموزه‌های اسماعیلیه</a>» است:</font></p><h4 style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;" align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">چکیده</font></h4><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سران بابیت و بهائیت با ادعای امی بودن خود و بهره‌گیری از شعار مطابقت دین با مقتضای زمان، از تازگی گفتار و بداعت ادعاها و نوین بودن آموزه‌هایشان سخن رانده‌‌اند؛ ولی گفتار و کردار آنان به هیچ وجه تازگی نداشته، بلکه مشابهت‌های بسیاری با ادعاها و سیره دیگر سران جریان‌های انحرافی و باطنی به ویژه برخی امامان متمهدی...<a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" data-mce-href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A"></a><br data-mce-bogus="1"></font></p><div align="justify"><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%a7/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font face="Mihan-Iransans" size="2">ادامه مطلب...</font></a></div></div></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><br></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلگرام:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><div align="justify"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></div> text/html 2018-09-25T14:32:50+01:00 babahai.mihanblog.com MAP بررسی انحصار طلبی و امر به تأویل متون دینی در بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/964 <font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهائیت در استناد به آیات و روایات از شیوه‌های گوناگونی همچون تأویل و باطن‌گرایی بهره گرفته و در مواردی پا را فراتر نهاده و دست به تحریف نیز آلوده است. پیش از بیان نمونه، ذکر چند نکته درباره تأویل‌گرایی بهائیت لازم است:</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><h4 style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">۱. لازم شمردن تأویل</font></h4><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: #800000;">حسین‌علی نوری منع تأویل منابع دینی را سبب پنهان ماندن حقیقت و اسرار علوم دانسته و می‌نویسد: «اگر معانی این کلمات مُنزله در کتب را که جمیع ناس از عدم بلوغ به آن، از غایت قصوی و سدرة منتهی محجوب شده‏اند..</span>.</font></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.net/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font face="Mihan-Iransans" size="2">ادامه مطلب...</font></a></div></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <br></font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلگرام:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br> </font> text/html 2018-09-18T14:20:19+01:00 babahai.mihanblog.com MAP دزدی و اباحه‌گری سران بابیت و بهائیت در عراق http://babahai.mihanblog.com/post/963 <font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سران بابیت و بهائیت پس از مهاجرت به عراق برای ابراز وجود یا گذران زندگی به راهزنی و دزدی می‌پرداختند. شوقی افندی در گزارش اباحه‌گری‌های بابیان در عراق می‌نویسد: «شب‌هنگام كه ظلام دیجور پرده بر اعمال منقور آن‌ها می‌كشد، دستار از سر زوار متمكن برداشته كفش‌های آن‌ها را سرقت نمایند و از حرم مطهر حضرت ...</font></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://bahaiat.com/%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></font></div></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2"> <br></font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">لینک پیگیری مقالات در پیام رسانها:<br> ایتا:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://eitaa.com/bahaiat">https://eitaa.com/bahaiat</a></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلگرام:<br></font> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font> text/html 2018-09-16T11:45:42+01:00 babahai.mihanblog.com MAP حرمت شکنی سران بابیت و بهائیت در ماه محرم http://babahai.mihanblog.com/post/962 <font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">جریان بهائیت، یک فرقه دو چهره است، زیرا به ظاهر به معاشرت با پیروان ادیان سفارش می‌کند: «عاشروا مع الادیان بالروح و الریحان.»(۱) و در جای دیگر از توهین به دیگران نهی می‌کند: «تعالیم الهیه در این دور نورانی چنین است که نباید نفوس را توهین نمود.»(۲)</font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">عباس افندی می‌نویسد: «وقتی حضرت بهاء اللّه چون شمس از افق شرق ...</font></b></font></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.net/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">ادامه مطلب...</font></b></font></a></div></div></div><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"> </font></b></font> text/html 2018-09-04T13:16:44+01:00 babahai.mihanblog.com MAP رسیدن به هدف در پناه امر به تقیه و دروغگویی در بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/961 <b><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font></b><p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">عباس افندی (معروف به عبدالبهاء، دومین سرکرده جریان بهائیت) در نامه‌ای به شیخ فرج اللّه نامی، از بهائیان ساکن مصر می‌نویسد:<br> هُو اللّه<br> ای شیخ محترم، در السن و افواه ناس مفتریاتی چند انتشار یافته که ضرّ به امر دارد لهذا باید من ملاقات با بعضی نفوسی مهمّه نمایم و این افکار را زائل نمایم و تا به حال هر کس ملاقات نمود، منقلب گردید؛ <span style="color: #ff0000;">اگر نفسی از احبّا زبان به تبلیغ گشاید و بنفسی حرفی و لو به مدافعه بزند، مردم <strong>به کلّی فرار نمایند و نزدیک نیایند؛</strong></span> ل<span style="color: #800000;">هذا جمال مبارک <strong>تبلیغ را در این دیار حرام</strong> فرموده‌اند</span><span lang="AR-SA"> ...</span></font></b></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%82%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba%da%af/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ادامه مطلب...</font></b></a></div></div></div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></b> text/html 2018-08-28T10:54:36+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تناقضات تعالیم بهائیت (2. وحدت عالم انسانی) http://babahai.mihanblog.com/post/960 <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="AR-SA">سران بهائیت از اتحاد همه انسان</span>‌<span lang="AR-SA">ها سخن می</span>‌<span lang="AR-SA">گویند و همگان را برابر می</span>‌<span lang="AR-SA">دانند در حالی که واقعیت بهائیت خلاف این ویترین زیبای است. این نوشتار نخست نمونه</span>‌<span lang="AR-SA">هایی از این شعارها را گزارش می</span>‌<span lang="AR-SA">کند؛ سپس از تناقض</span>‌<span lang="AR-SA">هایی پرده بر می</span>‌<span lang="AR-SA">دارد که در گفتار و کردار و آموزه</span>‌<span lang="AR-SA">های سران این جریان هست:</span></font></b></p><h3 class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="AR-SA">1. شعارها</span></font></h3><p class="MsoNormalCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><span lang="AR-SA">الف. حسین علی نوری از وحدت همه انسان</span>‌<span lang="AR-SA">ها سخن می</span>‌<span lang="AR-SA">گوید : «به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید، همه بارِ یک دارید و برگ یک شاخسار.»(1) او بر اساس این آموزه به معاشرت به پیروان ادیان سفارش می</span>‌<span lang="AR-SA">کند: «عاشروا ...</span></font></b></p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa-2-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید."><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2">ادامه مطلب...</font></b></a></div></div></div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> </font></b> text/html 2018-08-20T14:34:02+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تناقضات تعالیم بهائیت (۱. تحری حقیقت) http://babahai.mihanblog.com/post/959 <b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2">سران بهائیت همچون سایر مدعیانی که با پیروان سایر ادیان و مذاهب روبرو هستند، از تحری حقیقت و ترک تقلید سخن می‌گویند. این نوشتار نخست شعارهای آنان با موضوع حق‌پژوهی و تقلیدگریزی را گزارش می‌کند؛ سپس از تناقض‌هایی پرده بر می‌دارد که در گفتار و کردار و آموزه‌های سران این جریان هست:</font></b></p><p style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2">1. شعارها<br>أ. نوری پیروانش را به تحقیق...</font></b></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="http://bahaiat.com/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa-1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></font></b></div></div></div><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> </font><font face="Mihan-IransansLight" size="2"> </font></b> text/html 2018-08-07T09:24:19+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تحلیل شعار بهائیت در موضوع دین و مقتضایات زمان http://babahai.mihanblog.com/post/958 <font size="2"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">بهائیت برای نفی خاتمیت و اثبات حقانیت خود، از اقتضای زمان سخن می‌راند؛ در حالی‌که بهائیت پس از دو قرن، نتوانسته حتی یک درصد جمعیت جهان را به خود جذب کند و این عدم توفیق، به معنای آن است که بهائیت با همه تلاشی که در راستای همسوسازی آموزه‌هایش با اقتضای زمان به کار بسته، در دستیابی به هدفش ناکام بوده است.</font></b></font></p><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b></font><p style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">دیدگاه اسلام در این‌باره خلاف تعالیم بهائیت است، زیرا به باور<span style="color: #333399;"> ...</span></font></b></font></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="2"><b><a href="http://bahaiat.com/تحلیل-شعار-بهائیت-در-موضوع-دین-و-مقتضای/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></b></font></div></div></div><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight"> </font></b> </font> text/html 2018-06-17T12:15:56+01:00 babahai.mihanblog.com MAP نبوت علی محمد باب در کلام متناقض عبدالبهاء (مبین بهائیت) http://babahai.mihanblog.com/post/957 <b><font face="Mihan-Iransans" size="3"></font></b><font face="Mihan-Iransans">بیان عباس افندی (معروف به عبدالبهاء، دومین سرکرده بهائیت) درباره نبوت علی‌محمّد شیرازی (معروف به باب، سرکرده جریان بابیت) دوگانه و متناقض است:</font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> ۱. او در برابر بابی‌های ازلی، نبوت شیرازی را نفی کرده و می‌نویسد: <span style="color: #333399;">«عند التّحقیق معلوم شد که ...</span><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></div></div></div></font></div> text/html 2018-06-03T14:36:37+01:00 babahai.mihanblog.com MAP محبت و خوشرفتاری بهائیان یا نفاق و دورویی در تبلیغ بهائیت http://babahai.mihanblog.com/post/956 <div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>بهائیت یک جریان سیاسی مذهبی است که همه تلاش خود را به کار گرفته است تا خود را به عنوان یک دیانتی معرفی کند که در پی محبت و خوشرفتاری و خوشگفتاری است، از این‌رو تعالیم دوازده‌گانه‌ای دارد که در آن‌ها از صلح و محبت و وحدت و برابری سخن می‌گوید؛ لیکن بررسی گفتار و کردار سران این جریان حقیقت دیگری را آشکار می‌سازد.</b><b><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید.">ادامه مطلب...</a></div></div></div></b></font></div><br><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font> text/html 2018-03-08T08:39:16+01:00 babahai.mihanblog.com MAP تحیر سران بهائیت درباره جایگاه علی محمد شیرازی (باب) http://babahai.mihanblog.com/post/955 <p style="margin: 0px 0px 1.875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(42, 42, 42); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="2"><b>یکی از مهمترین ابهاماتی که در تاریخ و باورهای بابیت و بهائیت وجود دارد، جایگاه علی محمد شیرازی معروف به باب است؛ به این معنا که حتی سران و مبلغان بهائیت نیز به درستی نمی دانند که شیرازی که چه ادعایی داشته است.</b></font></p><p style="margin: 0px 0px 1.875rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(42, 42, 42); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>عباس افندی دومین سرکرده بهائیت درباره ادعاهای علی محمد شیزای (باب) می‌نویسد: «آغاز گفتار نمود و مقام بابیّت اظهار و از کلمه بابیّت مراد او چنان بود که من واسطه فیوضات از شخص بزرگواری هستم که هنوز در...</b></font></p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b><p style="text-align: justify;"><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b></a></p><p></p><p></p><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D8%AD%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);">ادامه مطلب...</div></div></div><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p></b></font></a><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>آدرس تلگرام:</b></font></p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net"><b>https://telegram.me/bahaiat_net</b></a></font></p><b><font face="Mihan-IransansLight" size="2"></font></b><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" style=""><b>https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</b></a></font></p> text/html 2018-02-01T20:51:18+01:00 babahai.mihanblog.com MAP علت مظلوم‌نمایی بهائیان و جنجال حقوق بشری بهائیت علیه حکومت ایران http://babahai.mihanblog.com/post/954 <p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><span style="color: rgb(42, 42, 42);">هیاهو و جنجال آفرینی یکی از سیاست‌های تبلیغی بهائیت است؛ یعنی بهائیان می‌بایست به گونه‌‌ای رفتار کنند که جامعه نسبت به آنان حساس شوند؛ مثلاً با نقض قوانین، اسباب برخورد با خود را فراهم می‌کنند؛ یعنی دست به جرم‌هایی می‌زنند که سبب برخورد با آنان می‌شود؛ برای نمونه در آشوب‌ها و فتنه علیه حکومت، نقش آفرینی می‌کنند؛ وقتی دستگیر و زندانی شدند، مظلوم‌نمایی کرده و دست به هیاهو و جنجال‌آفرینی می‌زنند، آنگونه که دیگران بگویند: «چرا</span><span style="color: rgb(42, 42, 42);">&nbsp;</span>&nbsp;...</b></font></p><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font></b><p style="text-align: justify;"><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><b><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font></b></a></p><p></p><p></p><div><div style="widows: 1;"><div style="text-align: left; background-color: rgb(204, 255, 255);"><a href="http://bahaiat.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>ادامه مطلب...</b></font></a></div></div></div><a href="http://bahaiat.com/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DB%8C/" target="" title="برای خواندن کلیک کنید..."><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><p style="text-align: justify;"></p></b></font></a><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">آدرس تلگرام:</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/bahaiat_net">https://telegram.me/bahaiat_net</a></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"></font><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A" style="">https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A</a></font></p>